Ny bekendtgørelse og vejledning om inklusionsboliger
06.04.2017

Den 1. juli 2016 vedtog Folketinget en lovændring, der gør det muligt at yde støtte til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer. Nu har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fulgt op med en bekendtgørelse og en vejledning.

I årene 2017-2019 er der mulighed for at søge om støtte til etablering af inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu udstedt en bekendtgørelse, der fastsætter de nærmere regler om støtten. Desuden har styrelsen udarbejdet en vejledning om det samlede regelsæt om inklusionsboliger.

Boligorganisationer kan i forening med kommunen søge om støtte til etablering af inklusionsboliger i almene familieboliger.

Inklusionsboliger er midlertidige boliger med tilknyttet socialpædagogisk bistand, der skal understøtte, at en person kan opnå en selvstændig tilværelse i egen bolig. Boligernes målgruppe er personer, hvis problemer ikke er mere omfattende end at de kan forventes løst inden for en periode på højst to år.

Den socialpædagogiske bistand ydes som udgangspunkt af en social vicevært, der bl.a. skal medvirke til etablering af netværk og til at beboeren opnår eller fastholder tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Frivillige organisationer kan medvirke i arbejdet, og hvis det er hensigtsmæssigt, kan boligorganisationen vælge at købe bistanden af private.

Statsstøtte kan ydes til:
  1. Begrænset ombygning og indretning, der gør boligerne mere egnede som inklusionsboliger
  2. Tilskud til nedsættelse af huslejen i boliger, hvor lejen overstiger målgruppens betalingsevne
  3. Dækning af omkostningerne til socialpædagogisk bistand
  4. Refusion af tab på kommunale garantier for fraflytningsistandsættelse, hvor beboeren ikke selv kan betale
Støtten ydes efter ansøgning, der skal indgives af en boligorganisation i fællesskab med kommunalbestyrelsen. Ved ansøgningen skal benyttes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Støtte til ombygning og indretning ydes som et engangsbeløb, mens støtten i øvrigt kan ydes i en periode på højst 15 år.

Støtte kan ydes inden for en årlig pulje på 10 mio. kr. Tildeling af støtte sker på grundlag af en konkret vurdering af alle indkomne ansøgninger.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. april 2017.

I spalten til højre finder du links til både bekendtgørelsen, aktuelle puljer og en vejledning. Desuden finder du høringsnotatet.

Frist for ansøgning er fredag den 15. september 2017. Ansøgere kan forvente svar senest tirsdag den 31. oktober 2017.
Sidst opdateret: 31.01.2018