Om bæredygtigt byggeri

Sidst opdateret 07/11/2019
Samfundet har både ud fra en miljømæssig, social og økonomisk synsvinkel behov for en ambitiøs indsats omkring det bæredygtige byggeri.

Hvad er bæredygtigt byggeri?

Sidst opdateret 07/11/2019
Bygningers energi- og ressourceforbrug har bl.a. stor betydning for hele samfundets energi- og ressourceforbrug, ikke blot ved fremstilling af byggevarer og opførelse af byggeri, men også i en længere årrække efter opførelsen.

Introduktion til bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri består af en miljømæssig, en social og en økonomisk dimension. I det bæredygtige byggeri ses disse tre dimensioner som grundkvaliteter, der skal vægtes afbalanceret ud fra et livscyklusperspektiv og for byggeriet i sin helhed. De tre kvaliteter, som tilsammen kendetegner et bæredygtigt byggeri, dækker over en række forskellige forhold som skal indgå i planlægningen af bæredygtigt byggeri.


Læs mere om hvad det vil sige at bygge bæredygtigt i publikationen "Bæredygtigt Byggeri", som kan hentes nedenfor. Formålet med publikationen er, at give en forståelse og definition af begrebet bæredygtigt byggeri og de forhold, der knytter sig hertil. I publikationen beskrives bæredygtigt byggeri i tekst og gennem konkrete eksempler. Publikationen henvender sig primært til byggeriets professionelle interessenter som bygherrer, entreprenører og rådgivere.  

Vejledning

Bæredygtigt byggeri

Formålet med denne publikation er at give en forståelse og definition af begrebet bæredygtigt byggeri og de forhold, der knytter sig dertil.

Rapport

Kortlægning af bæredygtigt byggeri

Formålet med denne rapport, har været at bidrage med viden om bæredygtigt byggeri, som kan bruges til at vurdere, hvilke indsatser der er vigtige for at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark.

Livscyklusvurdering (LCA) og totaløkonomi (LCC)

Nedenfor kan du også finder værktøjer til beregning af bygningers totaløkonomi (LCCbyg) og livscyklusvurdering af bygninger eller bygningsdeles miljøpåvirkning (LCAbyg). At træffe beslutninger på baggrund af netop de langsigtede økonomiske og miljømæssige perspektiver er en væsentlig del af det at bygge bæredygtigt.

Livscyklusvurdering (LCA)

Sidst opdateret 07/11/2019
En livscyklusvurdering, også kaldet LCA (Life-Cycle Analysis), kan give et billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkning.

De miljøpåvirkninger, der indgår i LCA'er opstår i hovedtræk i forbindelse med fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt ved bortskaffelse og genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer. Læs mere om livscyklusvurdering i publikationen 'Introduktion til LCA på bygninger' samt i analysen 'Bygningens livscyklus'.


Til støtte for livscyklusvurderinger har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lanceret LCAbyg, som er et LCA-værktøj. Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourcefor­brug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resulta­terne i en rapport.

Totaløkonomi (LCC)

Sidst opdateret 07/11/2019
Totaløkonomisk analyse, også kaldet LCC (Life-Cycle Costing), hviler på et totalomkostningsprincip, hvor relevante omkostninger og indtægter inkluderes. Dette for at sikre, at kvaliteten og de langsigtede konsekvenser af valg af løsninger vurderes.

LCC kan således understøtte arbejdet med en øget økonomisk bæredygtighed, som forudsætter, at der er skabt balance mellem omkostninger og opnået kvalitet over bygningens levetid, samt at der er fokus på den værdiskabelse, som genereres i bygge- og driftsfaserne. Læs mere i publikationen "Introduktion til LCC på bygninger".

 

Til støtte for totaløkonomiske beregninger har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udviklet et nyt fælles beregningsværktøj kaldet LCCbyg. Der er også udarbejdet en tilhørende "Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg", som detaljeret beskriver, hvordan værktøjet anvendes. 

Publikationer og værktøjer

Sidst opdateret 07/11/2019
Herunder finder du publikationer, der giver en introduktion samt eksempler på LCA og LCC. Du finder også link til LCA-værktøj.

Introduktion:

Vejledning

Introduktion til LCA på bygninger

Formålet med denne publikation er at give en introduktion til hvad LCA på bygninger kan bruges til, hvordan bygningens livscyklus kan karakteriseres samt hvordan LCA på bygninger udføres i praksis.

Vejledning

Introduktion til LCC på bygninger

Denne vejledning indeholder en introduktion til LCC på bygninger, hvor bl.a. de totaløkonomiskeprincipper og beregning af totaløkonomien vil blive gennemgået.

Værktøjer:

Værktøj

LCAbyg

LCAbyg, som er et værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Download det inkl. vejledninger via LCAbyg.dk.

Notat

Nye emissionsfaktorer for el og fjernvarme

Dette notat beskriver de overordnede forudsætninger, der er anvendt i forbindelse med udvikling af emissionsfaktorerne for el og fjernvarme.

Eksempler:

Vejledning

LCA på hele bygninger

Formålet med denne pjece og den dertilhørende projektfil med beregninger er at vise, hvorledes LCA byg kan bruges i en konkret byggesag.

Vejledning

LCA på konstruktioner

Formålet med denne pjece og den dertilhørende projektfil med beregninger er at vise, hvorledes LCA byg i en designfase kan bruges til at undersøge og sammenligne konstruktioners miljøpåvirkninger.

Vejledning

LCC på bygninger: Renovering kontra nedrivning af nybyggeri

Formålet med denne pjece og den dertilhørende projektfil med beregninger er at give et eksempel på, hvordan værktøjet LCC byg kan bruges til at sammenligne og vælge mellem to forskellige konstruktioner.

Vejledning

LCC på konstruktioner

Formålet med denne pjece og den dertilhørende projektfil med beregninger er at give et eksempel på, hvordan værktøjet LCC byg kan bruges til at sammenligne og vælge mellem to forskellige konstruktioner.