VVM-liste

Resultat: 82

Afgørelsesdato

07/01/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00033

Etablering af kabeltrace i Københavns Havn, fra Middel-grundsfortet til Københavns Nordhavn

Følgende sag har forskellige myndigheder inde over i forbindelse med forskellige myndighedsområder vedr. tilladelser til projektet.
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen skal dog bede om eventuelle høringssvar til sin sagsbehandling, også selv om høringssvaret er enslydende i forhold til andre myndigheder.


Trafik,- og Bygge- og Boligstyrelsen styrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 30. oktober 2018 fra Middelgrundsfonden, om tilladelse til etablering i form af nedspuling af kabeltrace fra Middelgrundsfortet til Københavns Nordhavn. Vær opmærksom på ændret trace-føring i forhold til startprojektet.


Trafik,- og Bygge og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg på søterritoriet i havne, jf. § 24 i metroloven (Lov nr. 551 af 06/06/2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S).


Trafik,- og Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet for VVM med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.
Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000 områder i henhold til bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel¬sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering of udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.


Inden Trafik,- og Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Afgørelsesdato

21/01/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00035

Forlængelse af tilladelse til midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 27. november 2018 , om tilladelse til forlængelse i yderligere 2 år af tidligere tilladelse til midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal, Københavns Havn.

REALDANIA BY & BYG A/S søger om tilladelse til forlængelse i yderligere 2 år af tidligere tilladelse fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal, Københavns Havn.


Ansøgningen begrundes delvist i, at der i 2. og 3. kvartal af 2019 vil foregå anlægsarbejder omkring Christians Brygge, som følge af de uheldige omstændigheder i forbindelse med lastningen af den kommende Cykel- og gangbro over Københavns Havn (Lille langebro), hvor der skete store skader på broen og følgende forsinkelse heraf.


Herudover har det netop som følge af den forsinkede etablering af Lille Langebro ikke været muligt at undersøge trafikmønstrene for cyklister og gående i området i forbindelse med den kommende bro, herunder til og fra Christianshavn samt rundt i området. Den midlertidige bro over Frederiksholms Kanal anvendes i dag ifølge den seneste måling fra oktober 2018 af ca. 3.500 mennesker. Realdania By & Byg A/S vil derfor gerne undersøge, hvordan færdslen på den midlertidige gangbro påvirkes af den kommende Lille Langebro.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet for VVM med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 16. januar 2019 til info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00035. 

Afgørelsesdato

30/04/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00042

Etablering af kanaler i forbindelse med boligprojekt på Sluseholmen i Københavns Havn

Trafik-, og Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 29. januar 2019 om tilladelse til etablering af kanaler i forbindelse med boligprojekt på Sluseholmen i Københavns Havn.
Det drejer sig om etablering af en kanal på i alt ca. 300 meter i forbindelse med et boligprojekt ved Sluseholmen. På baggrund af Københavns Kommunes lokalplan for området, skal der etableres en kanalby, hvor området inddeles i boligfelter, som senere bliver til øer. Etablering af kanaler sker ved afgravning indenfor nyetablerede spunsvægge. Kanalerne forudsættes udgravet efter at byggeriet er færdiggjort på de omkringliggende øer, således vil området med de kommende kanaler fungere som køreveje under opførelsen af bygninger. Forbindelsen til søterritoriet vil derfor først ske efter byggeriet er færdigt og kanalerne er udgravet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 11. marts 2019 til 
info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00042.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Afgørelsesdato

16/04/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00052

Midlertidig opfyldning i Københavns Havn ud for Redmolen ved Kronløbsbassinet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 11. oktober 2019 fra PFA Ejendomme HØJ A/S, om tilladelse til etablering af en midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet.
Opfyldningen skal bruges til en midlertidig arbejdsskurby og vendeplads til lastbiler i forbindelse med byggeri på Redmolen. Etablering af udvidelse forventes opstartet 6/1-2020. Udvidelse forventes fjernet, og eksisterende forhold retableret, senest 31/12-2022.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 14. november 2019 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00052.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse heraf, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Afgørelsesdato

02/08/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00049

Anlæggelse af forsøgsstation til skaldyrsproduktion på Kalvebod Brygge

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 26. juni 2019 om anlæggelse af en opgraderet udgave af den eksisterende "Forsøgsstation til skaldyrproduktion" under Bølgen ved Kalvebod Brygge.

Det nuværende anlæg under vand erstattes med en ny flydende dyrknings- og formidlingsplatform.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 30. juli 2019 til VVM@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00049. 

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (VVM) vedr. havne

Afgørelsesdato

11/12/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040203-00157

Udvidelse af Sælvig Havn på Samsø

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 30. oktober 2019 fra Samsø Kommune om tilladelse til ombygning og udvidelse af Sælvig Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.


Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 2. december 2019 til vvm@tbst.dk med cc geag@tbst.dk og med henvisning til journal nummer TS6040203-00157.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.


Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (VVM) vedr. havne

Afgørelsesdato

04/02/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00039

Etablering og udgravning af kanaler på Trælastholm i Københavns Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede to ansøgninger af 19. december 2018 med bilag fra UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S, om tilladelse til etablering og udgravning af Roerkanal og Frokostkanal samt renovering af Trælastkaj.

Vedhæftede ansøgninger er begge i forbindelse med udvikling af Trælastholm i Nordhavn, lokalplan 499.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg og uddybning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.


Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 1. februar 2019 til info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00039.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Afgørelsesdato

10/01/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00040

Forlængelse af anlægsperiode for vig til Grundejerforeningen Artillerivej Syd

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget en ansøgning, fra COWI A/S om forlængelse af anlægsperiode for vig til Grundejerforeningen Artillerivej Syd.
De gamle ansøgninger og tilladelser vedr. etablering af Vigen til og fra kystdirektoratet og trafikstyrelsen samt foreløbig tegninger, der viser omfanget af den påtænkte opfyldning samt ny spunsvæg foran den eksisterende, så man kan få et indtryk af, hvad det drejer sig om
 
Fotoudsnittet nederst er fra 2017 og viser det omtrentlige stade for Vigen nu, idet der stort set kun er udført arbejder på land i mellemtiden. Som det ses, udestår forbindelsen mellem Øvre Vig og selve Københavns Havn.

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.

Afgørelsesdato

19/03/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040102-00019

Kalvebod Brygge skybrudstunnel

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har den 29. maj 2018 ansøgt om etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel fra Sct. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge 45 med udløb i Københavns Havn.
Projektet er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger blandt andet projektets påvirkning på omgivelserne ift. støj, vibrationer, jord, trafik, luft, overfladevand og vandkvalitet, grundvand og drikkevand, kulturarv, mennesker og sundhed, Landskab og visuelle forhold i anlægs- og driftsfasen. 

På baggrund af klimatilpasningsplanen har Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune sammen med deres respektive forsyningsselskaber HOFOR og Frederiksberg Forsyning i 2012 udarbejdet en skybrudsplan.

Skybrudssikringen af København og Frederiksberg vil bidrage mest til kommunernes ambition om at fremme byens blå og grønne struktur, hvis løsningerne opmagasinerer eller leder vand bort på terræn. Vandmængderne, der skal håndteres, er dog så store, at det ikke er muligt at transportere al skybrudsvand på overfladen i den tætteste del af Den indre bydel. Derfor skal vandet her udledes direkte til havnen via tunnelløsninger. Skybrudsplanen peger derfor på en løsning ved afledning på terræn, og med tunnelløsninger i de dele af byen, hvor det ikke er muligt med overfladeløsninger. Som konkretisering af skybrudsplanerne har Københavns og Frederiksberg kommuner belyst skybrudsinitiativer, der kan medvirke til at reducere skaderne i forbindelse med skybrudshændelser fremover.

Som en del af skybrudskonkretiseringen for de to kommuner skal HOFOR og Frederiksberg Forsyning etablere Kalvebod Brygge Skybrudstunnel - en skybrudsledning fra

Skt. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns Havn ved Kalvebod Brygge.

Myndighederne for dette VVM-projekt er Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Miljøkonsekvensrapporten er i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 2. december 2019.

Høringssvar vedr. udløbsbygværket skal sendes senest den 2. december 2019 til vvm@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journal nr.: TS6040102-00019.

Høringssvar vedr. tunnelanlægget skal sendes til Københavns Kommune. 

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.