Klager over kørekortafgørelse

Sidst opdateret 29/09/2021
Læs i dette afsnit mere om, hvordan og hvornår du kan klage over en afgørelse om kørekort. 
Afgørelser vedrørende kørekort, hvad enten der er tale om nyerhvervelse, fornyelse eller ombytning mv., træffes i første omgang af kommunerne eller Færdselsstyrelsen.

Du kan læse mere om kommunernes og Færdselsstyrelsens sagsbehandling af kørekortsager samt kørekortreglerne på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Klagesagsbehandling i Trafikstyrelsen

Hvis du ønsker at klage over en kørekortafgørelse, som kommunen eller Færdselsstyrelsen har truffet, kan du indgive en klage til den pågældende myndighed. Kommunen eller Færdselsstyrelsen vil herefter gennemgå sagens akter og fremsende din klage sammen med en udtalelse til Trafikstyrelsen. Du skal være opmærksom på, at fristen for at indgive en klage er 4 uger, som regnes fra den dag, afgørelsen blev meddelt dig fra kommunen eller Færdselsstyrelsen. Hvis du klager for sent, afvises din klage som udgangspunkt.

Når Trafikstyrelsen har modtaget sagen fra kommunen eller Færdselsstyrelsen, vil du få fremsendt et kvitteringsbrev med information om den forventede sagsbehandlingstid. 

Trafikstyrelsens sagsbehandlingstid

Trafikstyrelsen har en målsætning om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. 6 til 8 måneder, regnet fra klagesagens modtagelse i styrelsen.  
Nogle sager kan dog kræve en længere sagsbehandlingstid. Det kan eksempelvis være, hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel. Omvendt vil nogle sager kunne afgøres hurtigere.
Trafikstyrelsen overtager pr. 1. oktober 2021 en række igangværende klagesager fra Færdselsstyrelsen, hvoraf nogle allerede har verseret i Færdselsstyrelsen i en længere periode. Sagsbehandlingstiden vil for disse sager derfor være noget længere end 6-8 måneder. 

Kontakt til Trafikstyrelsen om klagesager

Hvis du har spørgsmål til din klagesag eller ønsker at indsende yderligere oplysninger til brug for sagens behandling, kan du rette henvendelse til Trafikstyrelsen. Se kontaktinformationer nedenfor.

Du bedes angive sagsnummeret i emnefeltet i forbindelse med din henvendelse. Sagsnummeret findes øverst i det kvitteringsbrev, du modtog i forbindelse med, at styrelsen fik oversendt din klagesag fra kommunen eller Færdselsstyrelsen, som traf afgørelse i din sag i første instans. 
 

Kontakt Trafikstyrelsen

Se Trafikstyrelsens kontaktoplysninger. 

Kontakt din kommune

Find kontaktoplysninger på din kommune på borger.dk.

Fuldmagt ved behandling af din sag

Fuldmagt til brug af behandling af din sag