Uddeling af statslige midler til landsbyfornyelse 2019

Publiceringsdato: 06/05/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmelder den statslige ramme til landsbyfornyelse til kommunerne. Der er uddelt midler til 56 kommuner. Rammen kan anvendes til blandt andet bygningsfornyelse, områdefornyelse og nedrivning af erhvervsbygninger.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse er i 2019 på omkring 130 mio. kr. Midlerne er uddelt til de 56 kommuner, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om landsbyfornyelse. Kommunerne kan anvende midlerne fra rammen til bygningsfornyelse, områdefornyelse, kondemnering, undersøgelser af sundhedsfarlige forhold og genhusning i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land.

 

Midlerne fordeles i år efter objektive kriterier, der er fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren. Statens refusion af kommunernes udgifter til landsbyfornyelse er 60 procent. Formålet med landsbyfornyelse er at sætte gang i udviklingen af landsbyer og gøre dem mere attraktive at bo og investere i – både for nuværende beboere og tilflyttere.

Vejledning

Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2019

Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2019 til kommunerne.

Vejledning

Statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udmelding af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2019 til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 489 af 29. april 2019 om landsbyfornyelse.