Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og nyudstedelse af certificeringsbekendtgørelsen

Publiceringsdato: 19/03/2021
Begge udkast indeholder ændringer, der har til formål at fremme implementeringen af certificeringsordningen for brand og konstruktioner.

Bolig- og Planstyrelsen har netop sendt ændringsforslag til BR18 og certificeringsbekendtgørelsen i høring. Ændringerne har blandt andet til formål at styrke implementeringen af certificeringsordningen for brand og konstruktioner.

 

Ændringerne forventes at træde i kraft til sommer.

 

Størstedelen af de forslåede ændringer er udviklet i tæt samarbejde med Taskforcen for implementering af certificeringsordningen for brand og konstruktioner. Taskforcen repræsenterer bl.a. bygherrer, rådgivere og kommuner og har til formål at kortlægge årsagerne til de udfordringer, der knytter sig til certificeringsordningen samt prioritere og igangsætte initiativer, der kan styrke ordningen.

 

De foreslåede ændringer sker i henholdsvis certificeringsbekendtgørelsen som særligt retter sig mod krav til de certificerede brandrådgivere og statikere samt BR18, som særligt omfatter krav til byggeri og fastsætter sikkerhedsniveauet herfor.

 

I certificeringsbekendtgørelsen forslås der blandt andet, at:

 • certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal kunne opnås på basis af et komplekst projekt i konstruktionsklasse 2.
 • projekter uden ibrugtagningstilladelse skal kunne danne grundlag for certificering, recertificering og årlig kontrol af den certificeredes virke.
 • der ikke skal ske årlig kontrol af den certificeredes virke, hvis der ikke er indberettet et projekt, der har en sluterklæring det pågældende år.
 • der gives mulighed for at opnå en ”certificering med begrænsning”, som alene giver adgang til at virke inden for et nærmere afgrænset område som fx altaner.
 • en certificeret skal kunne skifte certificeringsorgan og certificeringsordning uden at skulle certificeres på ny.

 

Desuden forslås en række præciseringer af bedømmelsesgrundlaget for certificering, recertificering og kontrol af den certificeredes virke.

 

I BR18 forslås blandt andet:

 

 • Udvidelse af konstruktionsklasse 1, så en række simplere byggerier på op til 150 m2 såsom shelters, bålhytter, pavilloner og andet mindre byggeri kan opføres uden anvendelse af certificerede statikere.
 • Lempelse af omfanget af dokumentation for indplacering i konstruktions- og brandklasser ved ansøgning om byggetilladelse.
 • Mulighed for at dokumentere brandsikkerhed ved en ”brandteknisk begrundet vurdering” for byggeri i brandklasse 3 og 4.
 • Nedjustering af kontrolniveauerne for dokumentation af de statiske forhold for det udførte byggeri samt for kontrolrapporter, så omfanget af kontrol mindskes for bærende konstruktioner.
 • Præcisering af hvilken dokumentation, der skal indsendes for brandforhold i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse.
 • Præcisering af hvilken type certificeret rådgiver, der skal anvendes til de enkelte klasser.
 • Mulighed for at anvende certificerede rådgivere med begrænset certifikat til specifikke afgrænsede byggearbejder.

 

Foruden ændringerne til certificeringsordningen forslås reglerne i BR18 om en bygnings afstand til vej ændret. Derudover forslås reglerne for vedvarende energianlæg ændret som følge af implementering af artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder, EU-Tidende 2018 (VEII-direktivet).

 

Certificeringsbekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2021, og ændringerne i BR18 følger implementeringsfristen i VEII-direktivet og forventes at træde i kraft 30. juni 2021.

 

Høringsfristen for begge bekendtgørelser er den 22. april 2021.