Lovlisteside

Resultat: 6

Bekendtgørelse

BEK nr. 489 af 29/04/2019

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Gældende fra

02/05/2019

Fastsættelse af bestemmelser for anvendelse af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse i henhold til § 93 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1146 af 18/09/2018

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

Gældende fra

01/10/2018

Fastsættelse af bestemmelser om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse, samt beslutningsprocedurer for projekter vedrørende friarealer og fælleslokaler i forbindelse med byfornyelse

Bekendtgørelse

BEK nr. 982 af 28/06/2018

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet

Gældende fra

01/07/2018

Delegation af ressortministerens beføjelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1699 af 18/12/2017

Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse

Gældende fra

01/01/2018

Fastsættelse af regler om tilbagebetaling af udbetalte tilskud til byfornyelsesbeslutninger truffet efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1700 af 18/12/2017

Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder

Gældende fra

01/01/2018

Fastsættelse af regler om, hvilke udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, bygninger, der indeholder erhverv og beboelse mv.

Bekendtgørelse

Gældende fra

Vejledning

Regnskabsinstruks til Demenspuljen

Viser 6 af 6