Lovlisteside

Resultat: 14

Direktiv

2008/114

Direktiv 2008/114/EF

Gældende fra

13/01/2009

Rådets direktiv 2008/114/EF om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre.

Direktiv

2008/68

Direktiv 2008/68/EF

Gældende fra

20/10/2008

Direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods

Direktiv

2007/59

Direktiv 2007/59/EF

Gældende fra

23/12/2007

Direktiv 2007/59/EF fastsætter regler for certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanesystemet i Fællesskabet, og fastsætter de opgaver, som påhviler de kompetente myndigheder.

Direktiv

2016/882

Direktiv 2016/882

Gældende fra

28/06/2006

Kommissionens beslutning af 28. juli 2006
om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »rullende materiel — godsvogne« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog

Direktiv

2010/61

Direktiv 2010/61/EU

Gældende fra

Direktiv 2010/61/EU om den første tilpasning af bialgene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt
Viser 14 af 14