Organisation

Sidst opdateret 01/01/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med cirka 420 medarbejdere.

Om organisationen

Sidst opdateret 01/01/2020
TBST har en bred opgaveportefølje, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder. Styrelsen består af en direktion og tre faglige afdelinger.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen består af en direktion og tre afdelinger med underliggende kontorer. Hertil Bornholms Lufthavn og Taksationssekretariatet. I nedenstående organisationsdiagram kan du se, hvordan styrelsen er organiseret.

Direktion

Direktionen varetager den strategiske ledelse og udvikling af styrelsen samt tværgående koordinering. Direktionen består af:

 

 • Carsten Falk Hansen, direktør
 • Lars Colding Laustrup, vicedirektør
 • Kåre Clemmesen, vicedirektør
 • Lise Aaen Kobberholm, vicedirektør
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen består af en direktion og tre afdelinger med underliggende kontorer. Hertil Bornholms Lufthavn og Taksationssekretariatet. I nedenstående organisationsdiagram kan du se, hvordan styrelsen er organiseret.

Styrelsens afdelinger

Sidst opdateret 01/01/2020
TBST er organiseret i tre afdelinger med en række underliggende kontorer. Hver afdeling har en bred og forskelligartet opgaveportefølje, som du kan læse mere om nedenfor.

Styrelsens afdelinger

Afdeling for Jernbanesikkerhed og luftfart består af seks kontorer.

Luftfart

Styrelsens fire kontorer for luftfart varetager opgaver inden for:

 

 • regulering-, godkendelse- og tilsynsopgaver inden for luftfartens infrastruktur
 • regulering-, godkendelse- og tilsynsopgaver af luftfartsselskaber og luftfartsoperationer
 • regulering-, godkendelse- og tilsynsopgaver i forhold til værksteder, luftdygtighed, luftfartøjer og droner
 • regulering og tilsyn af flyvepladser, heliports og luftfartshindringer
 • helbredsgodkendelser af piloter og flyveledere
 • arbejdsmiljø og personcertificering
 • regulering, godkendelse og tilsyn i forhold til luftfartsskoler og træningsorganisationer samt teoretiske og praktiske prøver
 • analyse af hændelser
 • regulering af og tilsyn med security i luftfarten
 • cyber-security i luftfart og generelt på transportområdet
 • maritim sikkerhed vedr. havne og havnefaciliteter
 • koordinering af styrelsens rolle i forbindelse med transportsektorens beredskabsopgaver.

 

Jernbane og marked

Styrelsens to kontorer for bane og marked varetager opgaver inden for:

 

 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver på jernbaneområdet i forhold til bybaners sikkerhed (infrastrukturforvaltere, operatører, jernbanevirksomheder, drifts- og trafikregler, rullende materiel og infrastruktur)
 • regulering-, godkendelses- og tilsynsopgaver på jernbaneområdet i forhold til konventionelle jernbaner (infrastrukturforvaltere, operatører, jernbanevirksomheder, drifts- og trafikregler, rullende materiel og infrastruktur)
 • trafikaftaler, takster og fair konkurrence samt passagerrettigheder på luftfartsområdet
 • regulering og tilsyn med postområdet.
Afdeling for Bolig, byggeri, plan og klima består af tre kontorer.

Bolig

Styrelsens to boligkontorer varetager opgaver inden for:


 • udvikling af et varieret boligmarked
 • fremme boligforhold for særlige grupper, unge, ældre, fysisk handicappede, hjemløse og andre grupper med særlige boligbehov 
 • analyser, boligøkonomi og statistik
 • vækst og udvikling af områder og byer med fokus på fornyelse, trygge byrum og omgivelser
 • myndighedsansvaret for ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger og byfornyelse m.v.
 • finansiering af den almennyttige boligsektor.


 

Byggeri

Kontor for byggeri varetager opgaver inden for:

 • byggelov, bygningsreglementet m.m. samt reguleringsmæssige initiativer, der skal understøtte en effektiv byggebranche.
 • digitalisering og produktivitet inden for byggeområdet.
 • bæredygtighed, sundhed og sikkerhed, der skaber rammerne for et sikkert, sundt og konkurrencedygtigt dansk byggeri, herunder bygningers konstruktioner, brandsikkerhed, indeklima,
 • energieffektivitet og klimatilpasning.

 

Plan og klima

Kontor for Plan og klima varetager følgende:

 • opgaver inden for sektorovervågning og servicering med henblik på at fremme en sammenhængende kollektiv trafik.
 • udarbejdelse af analyser og trafikplan, administration af buspuljerne og statistiske analyser af den kollektive trafik og øvrige transportformer. 
 • myndighedsopgaver inden for havne, VVM og lufthavnsudbygning.
 • tværgående klima relaterede opgaver.

Afdelingen for Ressourcer og stab består af fire kontorer: Økonomi, Produktion og analyse, IT samt Stab. Drift af Bornholms Lufthavn samt sekretariatsbetjening af Jernbanenævnet er organisatorisk placeret i afdelingen.

 

Økonomi

Styrelsens kontor for Økonomi varetager opgaver inden for:

 • budget og regnskab
 • intern service
 • sekretariatsbetjening af Jernbanenævnet og taksationskommissioner.

 

Produktion og analyse

Styrelsens kontor for Produktion og analyse varetager opgaver inden for:

 • finanslov og årsrapport
 • ledelsesinformation og analyser
 • objektiv sagsbehandling
 • sagsstyring

 

IT

Styrelsens kontor for IT varetager opgaver inden for:

 • IT-drift
 • IT-udvikling

 

Stab

 • Direktions- og ministerbetjening
 • Kommunikation og pressebetjening
 • HR 
 • Juridisk rådgivning og kvalitetssikring

Strategisk grundlag

Sidst opdateret 07/10/2019
TBST arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på bane og i luften. TBST sætter også rammerne for dansk byggeri, fremtidens bygninger og boligområdet, og så løser styrelsen en række opgaver på post- og havneområdet.

Styrelsens opgaveportefølje favner bredt, hvilket betyder, at styrelsen har en direkte og indirekte kontakt med mange transportvirksomheder  og deres medarbejdere samt den enkelte trafikant i Danmark, hvad enten det er som passager i tog, metro eller fly, eller om man bevæger sig i trafikken som gående, cyklende eller kørende.


Et velfungerende og sammenhængende transportsystem sikrer mobilitet for den enkelte, og gør det let at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidslivet. Samtidig er det en forudsætning for et moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser.

 

På bygge- og boligområdet har styrelsen løbende kontakt til sektorernes forskellige parter. Styrelsen bidrager til et sikkert, sundt og effektivt byggeri og til en velfungerende boligsektor i Danmark.

Nærværende mål- og resultatplan omfatter den samlede TBST, herunder Taksationssekretariatet, som er en del af styrelsen.

 

Styrelsens mission er:


At skabe attraktive rammer for byggeri og boliger samt transport på bane og i luften og med kollektiv trafik

"At skabe attraktive rammer for byggeri og boliger samt transport…” betyder, at styrelsen er sat i verden for at udvikle rammebetingelser, mens det er virksomhederne og boligforeningerne, der konkret leverer mobiliteten, bygningerne og boligerne, og har ansvar for sikkerheden og trygheden.

Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent marked, der bidrager til at øge virksomhedernes og sektorernes evne til at levere konkurrencedygtige ydelser og produkter og efterleve samfundets behov på transport-, bygge- og boligområdet.

 

Styrelsens vision er:


At vi skal sikkert og grønt fremad.

”Sikkert, og grønt fremad” betyder, at TBST arbejder for at fremme mobiliteten og byggeriet ved særligt at understøtte, at virksomhederne er:

 

 • Effektive, dvs. tilbyder kunderne attraktive ydelser til konkurrencedygtige priser - eller leverer den mest hensigtsmæssige kollektive trafik og almene boliger for offentlige tilskudsmidler
 • Innovative, dvs. skaber nye og bedre produkter og ydelser i takt med teknologiudviklingen og stigende international konkurrence
 • Sikre, dvs. kan tilbyde trafikanter og brugere af bygninger en høj sikkerhed
 • Grønne, dvs. leverer mobilitet og byggeri for mindst mulig luft-, støj- og klimapåvirkning

 

Styrelsens strategiske indsatsområder

Styrelsen har en række tværgående strategiske indsatsområder for de kommende år. Indsatsområderne går på tværs af styrelsens arbejde med mobilitet, sikkerhed og grøn transport på vej, bane, i luften og byggeri samt på post-, havne- og boligområdet:

 

 • Styrelsen arbejder - i åben dialog med virksomheder og borgere - for, at styrelsens indsats har dokumenteret effekt
 • Alle skal opleve sikker drift, kvalitet, effektivitet og klar kommunikation i kontakten med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Styrelsens regulering samt godkendelses- og tilsynsmetoder skal til stadighed udvikles, så de matcher den teknologiske, markedsmæssige og samfundsmæssige udvikling på transport- bygge- og boligområdet
 • Hertil kommer indsatsområder for henholdsvis regulering, godkendelse og tilsyn samt planlægning og velfungerende markeder.

Mål- og resultatplan

Sidst opdateret 07/10/2019
Mål- og resultatplanen beskriver styrelsens strategiske grundlag, herunder mission og vision, samt de indsatsområder, som styrelsen arbejder på det kommende år.
Planen sætter rammer for TBST's hovedopgaver inden for mobilitet, sikkerhed og transport.
Driftsdokumenter

Mål- og resultatplan 2020

Mål- og resultatplanen sætter rammer for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedopgaver inden for mobilitet, sikkerhed og transport.

Relevante dokumenter

Sidst opdateret 02/12/2019
Nedenfor finder du styrelsens delegationsbekendtgørelse, mål- og resultatplan 2020 samt øvrige relevante driftsdokumenter.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1525 af 13/12/2019

Delegationsbekendtgørelsen

Gældende fra

01/01/2020

Bekendtgørelsen omhandler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.
Driftsdokumenter

Mål- og resultatplan 2020

Mål- og resultatplanen sætter rammer for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedopgaver inden for mobilitet, sikkerhed og transport.

Driftsdokumenter

Driftsdokument 2020 mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement

Rapport

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årsrapport for 2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årsrapport 2019 er struktureret i 2 hoveddele: Beretning og regnskab. Derudover indeholder årsrapporten påtegning og bilag.

Tilsynsplan og strategi

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens overordnede tilsynsprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mission og vision afspejler de bærende elementer for styrelsens arbejde inden for sikkerhed, grøn transport og mobilitet/vækst på tværs af transportformerne.

Tilsynsplan og strategi

Principper for godkendelser i Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen

En godkendelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal sikre overholdelse af lovgivningskrav, før en aktivitet påbegyndes. Principperne uddyber, hvordan styrelsen agter at varetage sit godkendelsesarbejde.

Driftsdokumenter

Præstationsafhængig løn til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens direktør

Styrelsens regelarbejde

Sidst opdateret 07/10/2019
TBST har myndighed til at udstede regler for trafik-, transport-, bygge-, og boligområdet.

I TBST's lovstofdatabase finder du alle de gældende love og regler for transport-, bygge- og boligområdet, mens du på Retsinformation.dk også finder de historiske udgaver.

 

I forbindelse med at styrelsen udarbejder nye regler eller ændrer i eksisterende regler, indgår der en høringsproces, som vi annoncerer via vores nyhedsmail. For at få hurtig besked, kan du abonnere på nyhedsmails indenfor dit fag- eller interesseområde.

Alle høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv. indenfor Transport- og Boligministeriet og TBST's område, der har generel interesse for offentligheden, finder du også på Høringsportalen.

Dansk lovgivning på Retsinformation.dk

På Retsinformation.dk er det gratis for dig at søge i alle love, bekendtgørelser, cirkulærer, bestemmelser osv. som er udstedt i Danmark af ministerier og statslige styrelser.

Ny dansk lovgivning annonceres i Lovtidende

Hvis du ønsker at holde dig løbende orienteret, kan du abonnere på søgninger på lovtidende.dk. 

Du kan definere en søgning på baggrund af emneord, dokumenttype og/eller ressortområde (fx Transport- og Boligministeriet), og så vil du modtage en e-mail, hver gang der bliver publiceret nye dokumenter i Lovtidende inden for dine søgekriterier.

EU-lovgivning

En væsentlig del af det lovmæssige grundlag for TBST's arbejde er EU lovgivning. Du kan finde de gældende EU-retsforskrifter på EUR-Lex' hjemmeside.

Linket fører dig til EUR-Lex på dansk, men hjemmesiden findes på alle officielle EU-sprog. Vælg dit foretrukne sprog i EUR-Lex's øvre, højre hjørne.