Lovliste

Resultat: 15

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om vurdering af virkninger på miljøet, herunder reglerne om virkning på miljøet i Natura 2000-områder.

Bekendtgørelse

BEK nr 1368 af 11/12/2019

Bekendtgørelse om afgrænsning af Københavns Havns søområde

Gældende fra

20/12/2019

Bekendtgørelse

BEK nr. 145 08/02/2019

Bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne

Gældende fra

24/03/2019

Bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne.

Forordning

Forordning 352/2017 af 15. februar 2017

(EU) 2017/352 Forordning om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne

Gældende fra

07/03/2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/352 af 15. februar 2017 om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne.

BEK nr. 1461 af 30. november 2016

Bekendtgørelse om sikring af havne

Gældende fra

01/01/2017

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1462 af 30 november 2016

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter

Gældende fra

01/01/2017

Bekendtgørelse

BEK nr. 1236 af 24/11/2014

Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med handicappedes og bevægelseshæmmedes adgang til havneterminaler m.v.

Gældende fra

01/12/2014

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser, fx hvilken myndighed klager skal indgives til, vedr. forordningen om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje.

Direktiv

DIREKTIV 2014/52/EU af 16. april 2014

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

Gældende fra

15/05/2014