Vådområder og andre anlæg der tiltrækker fugle

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for de flyvesikkerhedsmæssige forhold for fugle og vildt i relation til dansk luftfart.
Fugle og vildt kan i sammenhæng med luftfart udgøre en særdeles uheldig og farlig blanding. I løbet af et kalenderår vil der typisk være 200-250 rapporterede sammenstød med fugle og vildt ved danske lufthavne.
 
For at få det bedst mulige erfaringsmateriale er der i dansk luftfartslovgivning fastsat krav om, at sammenstød mellem flyvemaskiner og fugle/vildt – bird strikes - skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Indberetningerne anvendes i en løbende statistik over bird strikes for de enkelte lufthavne, og den kan anvendes i det forebyggende arbejde, bl.a. til at afgøre, hvor der bør sættes ind.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med den danske luftfartsbranche etableret Dansk Fuglekollisionskomité. Det er et forum for udveksling af erfaringer med deltagelse af myndigheder, lufthavne, luftfartsselskaber og rådgivere med viden om fugle. Der afholdes to årlige møder, og på møderne drøftes bl.a. konkrete hændelser, statistik, forebyggende arbejde og lovgivningen på området. Fuglekollisionskomitéen har desuden gennemført projekter med udarbejdelser af tekniske anvisninger og vejledninger om vurdering af naturområder og andre anlæg, der kan tiltrække fugle.