Indrapporter hændelse eller havari

Sidst opdateret 28/10/2019
Flyvesikkerhedsmæssige begivenheder behandles af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til forordning 376/2014. Blandt andet administrerer styrelsen et indrapporteringssystem, hvor flyvesikkerhedsmæssige hændelser skal indberettes.

Regler for indberetning

Sidst opdateret 28/10/2019
Danmark har i mange år haft en obligatorisk indberetningsordning. Siden forordning 376/2014 trådte i kraft d. 15. november 2015 har det også været muligt at indgive frivillige indberetninger for alle, der arbejder inden for luftfarten.

Der er tre forskellige typer af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder, der kan indtræffe inden for luftfarten. De tre typer begivenheder er:


  • Havari, hvor der sker personskade og/eller strukturel skade på luftfartøjet
  • Alvorlig hændelse, hvor der har været en overhængende fare for, at en situation kunne udvikle sig til et havari
  • Flyvesikkerhedsmæssig begivenhed, som er enhver flyvehændelse (hændelse), driftsforstyrrelse, fejl, mangel eller andet irregulært forhold af betydning for flyvesikkerheden, som ikke har medført et flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse

 

Danmark har i mange år haft en obligatorisk indberetningsordning. Siden forordning 376/2014 trådte i kraft d. 15. november 2015 har det også været muligt at indgive frivillige indberetninger for alle, der arbejder inden for luftfarten.

 

Obligatorisk indberetning

  • Flyvehændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via EU-portalen.

    Der kan også aftales en direkte fremsendelse af data til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen såfremt man kan opfylde e5x-dataformatet. (se en nærmere beskrivelse af indberetningsmuligheder, dataformater samt vejledning til udfyldelse i boksen til højre).

  • Havarier og alvorlige flyvehændelser behandles af den uafhængige institution Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, som løbende offentliggør resultaterne af deres undersøgelser i form af rapporter og redegørelser. Havarier og alvorlige hændelser kan indberettes til Havarikommissionen via kommissionens hjemmeside
    Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler de ikke-alvorlige hændelser.

Frivillig indberetning


Med den frivillige indberetning er det alle, der har med luftfart at gøre, som kan indberette begivenheder og nyde samme beskyttelse som den obligatoriske indberetter. Den frivillige indberetning følger i praksis den samme skabelon som indberetning af flyvehændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder.

 

Om indrapportering

Forordning 376/2014 vægter hensynet til flyvesikkerheden højere end muligheden for, at sanktionere i forhold til enkeltpersoner, da de data, der indberettes, danner grundlag for analyser og indsatsområder, som er til gavn for den samlede flyvesikkerhed.

 

Forordning 376/2014 sikrer fortrolighed i relation til de informationer, der modtages via indrapporteringen. 

 

Styrelsen analyserer løbende de indkommende rapporter med henblik på at styrke flyvesikkerheden. En forudsætning for dette er, at observerede forhold indberettes.

 

Du kan læse mere om indrapportering i dokumentet ’Guidance Material til forordning 376/2014.

Indberetning af havarier og alvorlige flyvehændelser

Havarier og alvorlige flyvehændelser behandles af den uafhængige institution Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, som løbende offentliggør resultaterne af deres undersøgelser i form af rapporter og redegørelser. Havarier og alvorlige hændelser kan indberettes til Havarikommissionen.

Indberetning af flyvehændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder


Flyvehændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via EU-portal.

Der kan også aftales en direkte fremsendelse af data til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen såfremt man kan opfylde e5x-dataformatet. Læs mere om, hvordan du indberetter under 'Sådan indberetter du'.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler de ikke-alvorlige hændelser.

Forordning 376/2014, artikel 4(6) angiver, hvem der er omfattet af obligatorisk indberetning.

Vigtig information vedrørende driftsforstyrrelse på EU-portalen

Hvis EU-portalen (aviationreporting.eu) mod forventning er ude af drift, send da en mail til analyse@tbst.dk for flere oplysninger om, hvordan hændelsen skal indberettes indenfor tidsgrænsen på 72 timer.

Sådan indberetter du

Sidst opdateret 07/01/2021
Flyvehændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via EU-portalen.

Hvis du har oplevet ansættelsesmæssige konsekvenser efter indberetning

Sidst opdateret 20/11/2020
Hvis du har oplevet, at din indberetning efter forordning 376/2014 har fået ansættelsesmæssige konsekvenser som fyring eller andre sanktioner, kan du anmode om at få sagen vurderet af indberetningsorganet under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indberetningsorganet vil vurdere, om der er sket en overtrædelse af bestemmelserne om, at man ikke må afskediges eller på anden måde sanktioneres i sin ansættelse på grund af en indberetning.

 

En forudsætning for, at indberetningsorganet kan vurdere din sag, er, at din arbejdsgiver eller den organisation, din indberetning vedrører, er hjemmehørende i Danmark.

Sådan anmoder du om indberetningsorganets vurdering

Du anmoder indberetningsorganet om at vurdere din sag ved at sende en mail med dit fulde navn til mailadressen. I emnefeltet skriver du ”Att. indberetningsorganet”. Du skal oplyse, at du ønsker at indberette en formodet overtrædelse af forordning nr. 376/2014 – sanktionering som følge af indberetning af en begivenhed. Du skal ikke beskrive indberetningen eller de ansættelsesmæssige konsekvenser i mailen. 


Når organet har modtaget din mail, vil du blive kontaktet via e-Boks med en række spørgsmål, som skal oplyse din sag.  


Hvis du ikke har en e-Boks, kan du sende din anmodning pr. brev til Carsten Nieburhs Gade 43, 1577 København V. I brevet skal du udover dit fulde navn oplyse din fulde adresse, så organet kan komme i kontakt med dig.


Din beskrivelse af sagen vil blive sendt i høring hos den organisation, din indberetning vedrører.Når sagen er fuldt oplyst, vil indberetningsorganet vurdere, om der er grundlag for at bede politiet om at rejse tiltale for overtrædelse af forordning nr. 376/2014.

 

Ønsker du yderligere information om indberetningsorganet, er du velkommen til at kontakte indberetningsorganet.

Blanketter og vejledningsmateriale

Sidst opdateret 15/11/2019
Ansøgning

Skema til anmodning om oplysninger

I helhold til 376/2014.
Vejledning

Vejledning til indberetning af hændelser ifølge Forordning 376/2014

Med forordning 376/2014 stilles der nye krav til, hvordan hændelsesindberetning skal finde sted, og hvilke formater, der kan anvendes.

Vejledning

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionen indberetningsportal.

Forordning

2015/1018

Forordning om kvalificering af begivenheder inden for civil luftfart

Gældende fra

15/11/2015

Forordning om opstilling af en liste, der klassificerer begivenheder inden for civil luftfart, som skal indberettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014

Forordning

376/2014

Forordning om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart

Gældende fra

03/04/2014

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007.