VVM-liste

Resultat: 1

Høringsfrist

Udløbet

Miljøvurdering

Etablering af DSB værksted i Næstved

DSB-værkstedet ved Næstved omfatter etablering af værkstedsbygning, lagerbygning og vaskehal. I tilknytning til værkstedsbygningen og vaskehallen ønskes bygninger med personalefaciliteter og administration.

Der skal desuden udlægges arealer til parkering og sporarealer samt arealer for parkering – også kaldet opstilling - af togmateriel. Fordi sporene er elektrificerede, kan der være behov for at etablere en lokal transformerstation. Endelig etableres en bygning til hjulafdrejning, som er den proces, hvor et slidt metalhjul gøres rundt igen.

 

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en såkaldt afgrænsningsnotat (scopingrapport) for projektet (vedlagt).

 

Afgrænsningsnotatet beskriver forventningerne til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for værkstedet. Myndighedskompetencen for miljøvurderingen er delt mellem Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for bygninger, værksted, vaskehal mm. og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for spor, køreledninger, broer og andre konstruktioner i tilknytning til banen. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingsprocessen, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 12, idet DSB er bygherre for projektet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er jf. § 38a i lov om ændring af lov om offentlige veje, jernbaneloven mv. (lov nr. 658 af 08/08/20163) miljøvurderingsmyndighed når
Banedanmark skal etablere, udvide eller foretage ændringer i statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter.

 

I henhold til Vej- og jernbanelovens § 38 f, stk. 2 skal Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen høre berørte myndigheder inden scopingudtalelsen meddeles bygherre.

 

Evt. kommentarer bedes indsendt senest den 27. august 2019 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS50801-00027.

Lov

LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

Gældende fra

01/07/2015

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

Bekendtgørelse

BEK nr. 53 af 22/01/2018

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter

Gældende fra

01/02/2018

Ændringsbekendtgørelse til regulering af vvm for vej og bane
Viser 1 af 1