Colourbox

Ændring af bekendtgørelse om miljøvurdering på havneområdet

Publiceringsdato: 01/07/2020
Bekendtgørelsen om miljøvurdering på havneområdet bliver ændret, så miljøvurderingsprocessen for anlægsprojekter, der bliver tilladt ved anlægslov, er omfattet af bekendtgørelsen. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2020.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer bekendtgørelse om miljøvurdering på havneområdet. 

Ændringen har betydning for processen for udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderinger (VVM) for anlægsprojekter i danske erhvervshavne og i Københavns Havn, som vedtages ved anlægslov.

I den nye bekendtgørelse bliver det formaliseret, at anlægsprojekter i havne, der tillades af Folketinget ved anlægslov, skal følge den samme VVM-proces som anlægsprojekter, som godkendes administrativt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i medfør af havneloven, metroloven eller anden lovgivning. 

Den gældende VVM-proces for administrative tilladelser bliver ikke ændret.

Ændringen sker på baggrund af principaftale om Lynetteholmen, som Københavns Kommune og den daværende regering indgik den 5. oktober 2018. Af aftalen fremgår det, at By og Havn skal gennemføre en miljøkonsekvensvurdering, som skal danne grundlag for forslag til lov om etablering af Lynetteholmen og om oprettelse af Lynetteholmen I/S.

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (VVM) vedr. havne