VVM-liste

Resultat: 16

Afgørelsesdato

04/03/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040202-00051

Projektændringer til Femern Bælt forbindelsen (anlægsstøj, arbejdshavn og tidsperiode)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 14. juni 2019 modtaget en ansøgning fra Femern Bælt A/S om tilladelse til ændring af projektet om den faste Femern Bælt forbindelse.

Ændringen omhandler øget anlægsstøj uden for normal arbejdstid i nærheden af boliger og sommerhuse ved henholdsvis Rødbyhavn og Hyldtofte Østersøbad i forbindelse med jordopfyldning og etablering af stendige. Femern Bælt A/S har ligeledes 30. juli 2019 ansøgt om en arealmæssig reduktion af arbejdshavn som følge af færre produktionslinjer end oprindelig tilladt og 4. september 2019 om en ændret tidsplan for anlægsarbejdet.

Styrelsen behandler de tre projektændringer samlet og træffer en samlet afgørelse, da de 3 anmeldelser af projektændringer ligger inden for en forholdsvis kort tidsperiode og inden for samme geografiske område, dvs. området øst for Rødby Havn.

Projektet om Femern Bælt Forbindelsen med tilhørende miljøvurderinger blev vedtaget i 2015 ved lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark(herefter benævnt Femernloven.)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ift. ændringer i Femern Bælt projektet, jf. § 7-9 Femernloven samt tilhørende VVM-bekendtgørelse.

Styrelsen skal derfor ved en screening vurdere, hvorvidt der vedr. projektet om ændret tidsplan og ændringsprojektet om arbejdshavnen skal udarbejdes yderligere miljøkonsekvensvurderinger af ændringsprojekterne samt om der skal udarbejdes en yderligere konsekvensvurdering af Natura 2000-områder.

I forhold til ændringer i støjniveauet vedr. opfyldning og stendige er der allerede udarbejdet en supplerende VVM, som hermed samtidigt sendes i høring.

Høringen sker i 30 dage jf. § 13 i VVM-bekendtgørelsen til Femernloven.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse om tilladelse, skal styrelsen udbede sig myndigheders og offentlighedens eventuelle bemærkninger til det ansøgte vedr. ændringsprojekternes eventuelle væsentlige indvirkning på miljøet.

I så fald bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projekterne bedes indsendt senest den 17. januar 2020 til vvm@tbst.dk cc chbe@tbst.dk og geag@tbst.dk med henvisning til det eller de journalnummer, som bemærkningerne drejer sig om: Støj: TS6040202-00051, tidsplan TS6040203-00149 og ændring af elementfabrikken TS6040203-00151.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af svaret, herunder af afsenders navn, adresse og e-mailadresse.

Lov

LOV nr. 575 af 04/05/2015

Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

06/05/2015

Hjemmel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelser til ændring og udvidelse af Femernbælt-projektet, samt evt. tilhørende miljøvurderinger

Bekendtgørelse

BEK nr. 1106 af 28/09/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

01/10/2017

VVM-bekendgørelse til anlægsprojekter.

Afgørelsesdato

13/09/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS50802-00036

Etablering af en jordvold langs bane i området vest for banen ved Lundby mellem Næstved og Vordingborg

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 30. juli 2019 fra Banedanmark, om tilladelse til etablering af en jordvold langs banen i området vest for banen ved Lundby mellem Næstved og Vordingborg.

Her etableres en ca. 530 m lang vold mellem banen og Svend Poulsensvej. 

Placeringen af jordvolden vil fungere som en visuel barriere ind mod banen samt medføre at støjniveauet reduceres for de nærmeste naboer. Udsynet har hidtil været hindret af beplantning.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.


Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Det bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i samarbejde med Banedanmark tage direkte kontakt til parter, der vurderes at være individuelt berørt af projektet.


Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 3. september 2019 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS50802-00036.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1106 af 28/09/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

01/10/2017

VVM-bekendgørelse til anlægsprojekter.

Afgørelsesdato

23/01/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS50802-00012

Etablering af jordvold langs banen i Klarskov ved Vordingborg

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 26. september 2018 fra Banedanmark, om tilladelse til etablering af en jordvold langs banen i området vest for banen ved Klarskov nord for Vordingborg.
Her etableres en ca. 530 m lang vold mellem banen og de nærliggende ejendomme på Dalkærvej, Klarskovvej og Ålekistevej. Placeringen af jordvolden vil fungere som en visuel barriere ind mod banen samt medføre at støjniveauet reduceres for de nærmeste naboer.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.


Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Det bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 5. november 2018 til info@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS50802-00012.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1106 af 28/09/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

01/10/2017

VVM-bekendgørelse til anlægsprojekter.

Afgørelsesdato

11/01/2019

Miljøvurdering

Journalnr. TS50802-00013

Etablering af ekstra arbejdsplads sydvest for Vordingborg Station

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 10. oktober 2018 fra Banedanmark, om tilladelse til etablering af ekstra arbejdspladsareal sydvest for Vordingborg Station, som skal bruges til oplag af jord, skærver og byggemateriale.

Der skal således inddrages yderligere en matrikel, matrikel 8h Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder, som ikke er behandlet i de tidligere VVM-undersøgelser i forbindelse med projektet. En del af matriklen er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, og ansøger har derfor lavet nærmere undersøgelser om påvirkning, afværgeforanstaltninger, og efterfølgende overvågning af området. Det pågældende areal ligger efter ansøgers oplysning meget hensigtsmæssigt i forhold til let adgang til banen. Endvidere vil man med placeringen undgå store mængder trafik med jord og skærver ned gennem Vordingborg by.


Inddragelse af arealet er efter ansøgers oplysning især begrundet i hensynet til arbejdsmiljø og krav om adskilte byggepladser for forskellige entreprenører. Mængden af aktiviteter i området omkring stationen øges ikke, men spredes ud på et større område. Selve aktiviteterne er således dækket af den tidligere VVM.


I den tidligere VVM henviser ansøger vedrørende aktiviteterne til Ringsted-Orehoved, hæfte 2 – Miljøredegørelse side 114 vedr. støj i anlægsfasen og side 117 vedr. påvirkning af natur i anlægsfasen – danske jernbaneanlæg, samt ”Støjgener i anlægsfasen Ringsted-Femern Banen, november 2014.”, side 50 (støjnotatet er vedlagt ansøgningen).


I forhold til støj, er der tale om byggepladsaktiviteter med tilkørsel og aflæsning af materialer, som under alle omstændigheder skulle have foregået i området omkring Vordingborg Station, men nu på udvidet arealplads. Anmeldelsen af projektændringen går således primært på, at der påvirkes en §3 eng. Naboen der påvirkes ekstra i forbindelse med projektændringen er en skole, og der vil være færre aktiviteter på den beboede side af banen, som ligger på den anden side af banen i forhold til det ansøgte areal. Som afværgeforanstaltninger for støj vil der bl.a. tilkøres og læsses i dagtimerne og undgås tomgangskørsel, og i forhold til evt. støv, vil der i tørre perioder vandes om nødvendigt. Med den ansøgte placering flyttes arbejdsarealet længere væk fra beboede områder.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. lov nr. 575 af 04/05/2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017 om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal inden en eventuel tilladelse vurdere, om der skal laves yderligere miljøundersøgelser i forbindelse med projektet. Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000-områder. Det bedes samtidigt oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1106 af 28/09/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

01/10/2017

VVM-bekendgørelse til anlægsprojekter.

Afgørelsesdato

25/10/2018

Miljøvurdering

Journalnr. TS50802-00007

Omlægning af åløbet Valmosegrøften-Vasegrøften i forbindelse med Ringsted-Femern Banen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 16. juli 2018 fra Banedanmark, om tilladelse til en forlægning af Valmosegrøften/Vasegrøften ved Køberup nord for Næstved, hvor vandløbet krydser jernbanen.
(Der er kun tale om eet vandløb, da navnet vest for banen er Valmosegrøften og øst for banen Vasegrøften). Forlægningen er en projektændring i forhold til den tidligere beskrevne løsning i ”Tillæg til Miljøredegørelse, Ringsted - Femern Banen, November 2014, side 44 ff.”

Projektet oplyser, at der i supplerende forundersøgelser er konstateret store mænger blødbund. Etableringen af en faunapassage ved den nuværende krydsning ville derfor indebære, at det nye bygværk skulle funderes på pæle, at der muligvis skulle fjernes større mængder blødbund og at dæmningen skulle genopbygges/forstærkes. Projektet har derfor valgt en løsning hvor vandløbet forlægges ca. 50 m mod nord, hvilket indebærer udgravning af en ny ådal omkring det forlagte vandløb. På banens østside vil projektet fortsat berøre det nordlige del af Natura 2000 område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose.

Beskrivelser af projektet, herunder en væsentlighedsvurdering vedrørende påvirkning af Natura 2000 området er vedhæftet som bilag til ansøgningen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Projektet berører efter Banedanmarks oplysning, et hjørne af Natura 2000 område 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. Der er derfor lavet en væsentlighedsvurdering i forbindelse med ansøgningsmaterielaet. I tilfælde af, at projektet i høringsfasen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, samt eventuel påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder, bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1106 af 28/09/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

01/10/2017

VVM-bekendgørelse til anlægsprojekter.

Afgørelsesdato

29/11/2017

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040202-00020

Opsætning af marine målestationer i Femern Bælt

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 3. oktober 2017 med bilag fra Femern Bælt A/S, om tilladelse til opsætning af marine målestationer i Femern Bælt.
Der er tale om opsætning af i alt 2 hovedstationer og 12 kystnære målestationer, hvoraf den ene hovedstation og seks kystnære stationer opsættes i den danske del af Femern Bælt. De resterende målestationer opsættes i den tyske del af Femern Bælt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Ifølge ansøgningen fra Femern Bælt A/S vil en række af målestationerne blive etableret i Natura 2000 områder. De berørte områder er nærmere beskrevet i anmeldelsesskemaet, som er en del af ansøgningsmaterialet. I tilfælde hvor etableringen af målestationerne vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, samt eventuel påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder, bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering. 

Bekendtgørelse

BEK nr. 1106 af 28/09/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

01/10/2017

VVM-bekendgørelse til anlægsprojekter.

Afgørelsesdato

11/05/2017

Miljøvurdering

Journalnr. Projektændring ved Glumsø Station

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning om projektændring i forhold til tidligere udarbejdet VVM i forbindelse med projekt om Femern Bælt forbindelsen.

jf.Lov nr. 575 af 04/05/2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark”.  Her blev der lavet en særskilt VVM/Miljøredegørelse for Ringsted-Holebybanen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt ændringen ligger inden for rammerne af den oprindelige VVM-redegørelse eller – hvis den ligger uden for rammerne - hvorvidt, der skal udfærdiges en supplerende VVM og/eller konsekvensvurdering af Natura 2000-områder til den allerede udarbejde VVM-redegørelse i forbindelse med ændringen af projektet, jf. lovens § 7, § 8, stk. 1 og 2 , § 9, stk. 1 og 2, , samt bekendtgørelsens § 3-5.

Umiddelbart vurderes projektændringerne at kunne være inden for rammerne af den udfærdigede VVM.

Styrelsen ønsker bemærkninger til, om ændringsprojektet kan antages at ligge inden for rammerne af den oprindelige VVM eller om det ændrede projekt i sig selv eller i kumulation med andre projekter  kan have væsentlige virkninger på miljøet, herunder på Natura 2000 områder. De eventuelle konkrete forhold bedes angivet, så styrelsen kan tage dem i betragtning ved sin vurdering.

 

Viser 16 af 16