VVM-liste

Resultat: 29

Afgørelsesdato

04/08/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00069

Prøveramninger ifm. etablering af Lynetteholm

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 14. juli fra COWI på vegne af By og Havn I/S om tilladelse til udførelse af prøveramninger forud for etablering af Lynetteholm.

Til hørings- og orienteringsparter

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 14. juli fra COWI på vegne af By og Havn I/S om tilladelse til udførelse af prøveramninger forud for etablering af Lynetteholm. Ansøgningen er i forlængelse af tilladelse af 5. september 2019 om jordbundsundersøgelser ifm. etablering af Lynetteholm.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 (Saltholm og omliggende hav) beliggende ca. 5 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af natur-typer og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 30. juli 2020 til VVM@tbst.dk cc nave@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00069.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (VVM) vedr. havne

Afgørelsesdato

22/07/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6020103-00068

Etablering af badezone med pontoner ved cafe La Banchina på Refshaleøen i Københavns Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 26. juni 2020 fra Københavns Kommune, om tilladelse til etablering af et badeanlæg med pontoner ved Café La Banchina på Refshaleøen i Københavns Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 26. juni 2020 fra Københavns Kommune, om tilladelse til etablering af et badeanlæg med pontoner ved Café La Banchina på Refshaleøen i Københavns Havn.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Nærmeste Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav samt nr. 143 Vestamager og havet syd for.

 

Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

 

Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfulge som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

 

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne ikke påvirkes af projektet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den  17. juli 2020 til VVM@tbst.dk med CC til nave@tbst.dk og henvisning til journalnummer TS6020103-00068.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 797 af 21/06/2016

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang

Gældende fra

01/07/2016

Afgørelsesdato

09/07/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6020103-00067

Udvidelse af badeanlægget ved Sandkaj i Københavns Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 22. juni 2020 fra Københavns Kommune, om tilladelse til udvidelse af badeanlægget ved Sandkaj i Københavns Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 22. juni 2020 fra Københavns Kommune, om tilladelse til udvidelse af badeanlægget ved Sandkaj i Københavns Havn.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Nærmeste Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav samt nr. 143 Vestamager og havet syd for.

 

Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

 

Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfulge som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

 

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne ikke påvirkes af projektet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den  8. juli 2020 til VVM@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6020103-00067.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 797 af 21/06/2016

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang

Gældende fra

01/07/2016

Afgørelsesdato

08/07/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS699-00032

Forlængelse af forsøgsperiode for flydende shelter i Københavns Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 15. juni 2020 fra Cph Raft Entertainment om tilladelse til forlængelse af en forsøgsperiode for et flydende shelter i Københavns Havn/Teglværkshavnen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 15. juni 2020 fra Cph Raft Entertainment, om tilladelse til forlængelse af en forsøgsperiode for et flydende shelter i Københavns Havn/Teglværkshavnen. Forsøgsperioden ønskes forlænget til 31. oktober 2021.

 

Der er tale om en ponton på 4 x 6 meter, placeret 20 m ud for Frederikskaj 8, 2450 København SV.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Nærmeste Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav samt nr. 143 Vestamager og havet syd for.

Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfulge som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

 

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne ikke påvirkes af projektet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 6. juli 2020 til VVM@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS699-00032.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

 

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Bekendtgørelse

BEK nr 797 af 21/06/2016

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang

Gældende fra

01/07/2016

Afgørelsesdato

06/07/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040203-00169

Vesterø Havn – Ombygning af Øster Mole

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. maj fra Læsø Kommune – Vesterø Havn om tilladelse til renovering/ombygning af molen.

Til hørings- og orienteringsparter

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. maj fra Læsø Kommune – Vesterø Havn, om tilladelse til renovering/ombygning af molen.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

 

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 17. juni 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk  med henvisning til journalnummer TS6040203-00169.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (VVM) vedr. havne

Afgørelsesdato

30/06/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040203-00170

Ændring af færgehavnsprojekt i Aarhus Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 25. maj fra Aarhus Havn om tilladelse til ændring af projektet for anlæg af ny færgehavn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 25. maj fra Aarhus Havn, om tilladelse til ændring af projektet for anlæg af ny færgehavn.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Anlæg af ny færgehavn til færgen til Sjællands Odde blev i august 2018 tilladt på baggrund af en miljøkonsekvensrapport for færgehavnen. Havnen ønskes med projektet flyttet ud fra den indre havn, hvor omgivelserne i stigende grad anvendes til boligformål.

 

Nærværende anmeldelse angår mindre justeringer af projektet ift. den oprindelige tilladelse.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til ændring af projektet, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

 

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 26. juni 2020 til VVM@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040203-00170.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (VVM) vedr. havne

Afgørelsesdato

29/06/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00064

Opførelse af træbrygger i Enghavekvarteret

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. maj 2020 vedr. etablering af træbrygger i Enghavekvarteret i den sydlige del af Københavns Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. maj 2020 vedr. etablering af træbrygger i Enghavekvarteret i den sydlige del af Københavns Havn.

 

Styrelsen gav på baggrund af en gennemført VVM-proces i 2015 principiel tilladelse til kanaler, brygger mv. i Enghavekvarteret.

Den principielle tilladelse skulle senere følges op af en endelig tilladelse. Tilladelsen kan gives, hvis det endelige projekt lever op til Lokalplan 494 for området.

 

Ejendomsselskabet Enghave Brygge ApS har d. 28. maj 2020 ansøgt om tilladelse til opførelse af træbrygger i området i fuld overensstemmelse med lokalplanen. Styrelsen agter derfor at give tilladelse til projektet.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 24. juni 2020 til VVM@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00064.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse heraf, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (VVM) vedr. havne

Afgørelsesdato

28/05/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00061

Ændringsansøgning ifm. midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet

14-dages genhøring af sag pga. projektændring: VVM-screeningshøring - Redmolen - Midlertidige konstruktioner til kran og skurby (Ændringsansøgning)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 1. maj 2020, om ændring til tilladelse til etablering af en midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet.

 

Der er tidligere udsendt høring vedr. projektet, som har fået tilladelse (vedhæftet) af 21. april 2020. Denne ansøgning er således en ændring til en tidligere ansøgning, som ændrer på placering/arealopfyld.

 

I forbindelse med opførelse af 5 bygninger på Redmolen, Københavns Nordhavn, ønskes der mulighed for at kunne placere én kran og kørevej ud på en midlertidig udvidelse. Der er tidligere søgt om udvidelser på molfronterne mod syd og nord. Dette ønskes ændret til kun at omfatte den nordlige molefront som samtidig vil ændre form (se kortbilag Cofferdam tilladelse vs. Planlagt). Ansøger oplyser, at da der ikke vil være en sydlig udvidelse vil omgivelserne blive mindre påvirket. Det er samtidig ved den sydlige mole, at der er størst aktivitet fra sejlads samt brugere af vandmiljøet. Gennemboringer i stenglacisset vil ligeledes blive reduceret ved den nye udformning.

 

I forbindelse med opførelse ønskes der mulighed for at kunne flytte kranfundamenter og skurbyfaciliteter ud på midlertidige konstruktioner omkring Redmolen. Arbejdet med etablering af midlertidig udvidelse af Redmolen, samt stålkonstruktion til skurby, forventes opstartet snarest 2020. Fuldstændig fjernelse af alle konstruktioner, samt retablering af eksisterende stenglacis, forventes stadig afsluttet senest ultimo 2. kvartal 2023.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 18. maj 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00061.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse heraf, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (VVM) vedr. havne

Afgørelsesdato

05/05/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040203-00168

Geotekniske forundersøgelser i Grenaa Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. april 2020 fra Grenaa Havn om tilladelse til forundersøgelser forud for et fremtidigt havneudvidelsesprojekt.

Til hørings- og orienteringsparter

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. april 2020 fra Grenaa Havn om tilladelse til forundersøgelser i form af geotekniske boringer og CPT forsøg (cone penetration test), forud for et fremtidigt havneudvidelsesprojekt. Grenaa Havn ønsker at udvide deres eksisterende havnearealer med yderligere kajmeter. Det skal ske ved etablering af to nye kajområder henholdsvis i den nordlige og sydlige ende af havnen. Formålet med forundersøgelserne er at undersøge jordbundsforholdene i de to udvidelsesområder, således det geotekniske grundlag for projekteringen kan sikres.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

 

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 29. april 2020 til VVM@tbst.dk cc nave@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040203-00168.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.