VVM-liste

Resultat: 2

Afgørelsesdato

29/11/2017

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040202-00020

Opsætning af marine målestationer i Femern Bælt

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 3. oktober 2017 med bilag fra Femern Bælt A/S, om tilladelse til opsætning af marine målestationer i Femern Bælt.
Der er tale om opsætning af i alt 2 hovedstationer og 12 kystnære målestationer, hvoraf den ene hovedstation og seks kystnære stationer opsættes i den danske del af Femern Bælt. De resterende målestationer opsættes i den tyske del af Femern Bælt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Ifølge ansøgningen fra Femern Bælt A/S vil en række af målestationerne blive etableret i Natura 2000 områder. De berørte områder er nærmere beskrevet i anmeldelsesskemaet, som er en del af ansøgningsmaterialet. I tilfælde hvor etableringen af målestationerne vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, samt eventuel påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder, bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering. 

Bekendtgørelse

BEK nr. 1106 af 28/09/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Gældende fra

01/10/2017

VVM-bekendgørelse til anlægsprojekter.

Afgørelsesdato

11/05/2017

Miljøvurdering

Journalnr. Projektændring ved Glumsø Station

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning om projektændring i forhold til tidligere udarbejdet VVM i forbindelse med projekt om Femern Bælt forbindelsen.

jf.Lov nr. 575 af 04/05/2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark”.  Her blev der lavet en særskilt VVM/Miljøredegørelse for Ringsted-Holebybanen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt ændringen ligger inden for rammerne af den oprindelige VVM-redegørelse eller – hvis den ligger uden for rammerne - hvorvidt, der skal udfærdiges en supplerende VVM og/eller konsekvensvurdering af Natura 2000-områder til den allerede udarbejde VVM-redegørelse i forbindelse med ændringen af projektet, jf. lovens § 7, § 8, stk. 1 og 2 , § 9, stk. 1 og 2, , samt bekendtgørelsens § 3-5.

Umiddelbart vurderes projektændringerne at kunne være inden for rammerne af den udfærdigede VVM.

Styrelsen ønsker bemærkninger til, om ændringsprojektet kan antages at ligge inden for rammerne af den oprindelige VVM eller om det ændrede projekt i sig selv eller i kumulation med andre projekter  kan have væsentlige virkninger på miljøet, herunder på Natura 2000 områder. De eventuelle konkrete forhold bedes angivet, så styrelsen kan tage dem i betragtning ved sin vurdering.

 

Viser 2 af 2