EU kommissionen

Sidst opdateret 01/02/2021
Europa-Kommissionen varetager EU's interesser som helhed. Den foreslår ny lovgivning til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union og sikrer, at EU-retten anvendes korrekt i medlemsstaterne.

EU-Kommissionen

Sidst opdateret 01/02/2021
EU-Kommissionen har initiativret til at foreslå nye regler til vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådet (medlemsstaterne).

I de fleste tilfælde fremsætter EU-Kommissionen forslag for at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-traktaterne, eller fordi en anden EU-institution, en medlemsstat eller andre interessenter har anmodet EU-Kommissionen om at handle. Fra april 2012 har EU's borgere også kunnet opfordre EU-Kommissionen til at foreslå nye love (det europæiske borgerinitiativ).

 

EU-Kommissionen udarbejder udfyldende lovgivning efter bemyndigelse i bl.a. vedtagne direktiver. Arbejdet foregår inden for rammerne af komitéerne, der ledes af EU-kommissionen. Komitéerne har, alt efter hvilken en beslutningsprocedure der anvendes, i vekslende grad indflydelse på, hvilken lovgivning EU-Kommissionen kan gennemføre.

 

På jernbanesikkerheds- og interoperabilitetsområdet er Trafikstyrelsen, repræsenteret i to komitéer:

 

  • RISC (Railway Interoperability and Safety Committee), der behandler interoperabilitet og sikkerhed
  • SERAC (Single European Railway Area Committee), der behandler rammevilkår for jernbanemarkedet

 

Desuden er Trafikstyrelsen repræsenteret i et antal ekspert- og arbejdsgrupper, der giver faglige bidrag og synspunkter til EU-Kommissionens forslagsforberedende arbejde.

Kontakt

Chefkonsulent
Theo Rabenberg

 

E-mail: tra@tbst.dk

 

 

RISC

Sidst opdateret 12/01/2021
Trafikstyrelsen er dansk repræsentant i RISC, der er et beslutningsorgan (komité). Møderne her udgør det sidste og besluttende led i en proces, der starter med flerårige indsatser i Jernbaneagenturets arbejdsgrupper.

Overordnet behandler og beslutter RISC emner indenfor rammerne af interoperabilitet og sikkerhed på jernbaneområdet. Grundlaget for beslutninger er typisk anbefalinger fra Det Europæiske Jernbane Agentur (ERA) behandlet internt i EU-Kommissionen med henblik på udformning af beslutningsforslag i form af kommissionsforordninger. Herefter træffes der i komitéen beslutning om disse forslag altovervejende efter de gennemførelsesbeføjelser, der er tillagt kommissionen efter undersøgelses- eller rådgivningsproceduren. Retsakterne er typiske at betegne som sikkerhedsdokumenter, herunder de såkaldte TSI’er (tekniske specifikationer for interoperabilitet).

 

Derudover arbejder RISC bl.a. med udvikling af fælles sikkerhedsindikatorer, fælles sikkerhedsmetoder og fælles sikkerhedsmål. Dermed udvikles en fælles sikkerhedsmetode for kravene til jernbanevirksomhedernes sikkerhedsledelsessystemer samt første sæt af fælles sikkerhedsmål for medlemsstaterne.

 

På sikkerhedsområdet arbejder RISC bl.a. med udvikling af Fælles Sikkerhedsindikatorer, Fælles Sikkerhedsmetoder og Fælles Sikkerhedsmål. Dermed udvikles en Fælles Sikkerhedsmetode for kravene til jernbanevirksomhedernes sikkerhedsledelsessystemer samt første sæt af Fælles Sikkerhedsmål for medlemsstaterne.

Kontakt

Specialkonsulent
Pernille Kisling-Møller

 

E-mail: pkmo@tbst.dk

 

SERAC

Sidst opdateret 12/01/2021
Trafikstyrelsen repræsenterer sammen med Transportministeriets departement Danmark i SERAC, der er et beslutningsorgan (komité) nedsat i medfør af direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde.

Direktivet fastlægger rammevilkår for et fælles europæisk jernbanemarked. Komiteen følger udviklingen på jernbanemarkedet og tager sammen med EU-Kommissionen beslutning om forslag til vedtagelse af en række gennemførelsesretsakter efter såvel rådgivnings- som undersøgelsesproceduren - og på en række områder (pt. 19), som er nævnt i direktivet.

 

SERAC har tillige opgaver i tilknytning til Godsforordningen 913/2010 bl.a. i forbindelse med beslutninger om ændringer af godskorridorerne.

Direktiv

2012/34

Direktiv 2012/34/EU

Gældende fra

21/11/2012

Direktiv 2012/34/EU.

Kontakt

Chefkonsulent

Niels Selsmark

 

E-mail: ns@tbst.dk